133547602_1344801455879100_3028238969164286561_n-2
Fot.-W
133485887_1344580122567900_4880903659823766885_n-2
_U7A2402
IMG_7274
_6D__043958a
2878-Rzepiennik-Biskupi-kosciol-p.w.Sw
IMG_6137
PlayPause
Przejdź do treści
Posłuchaj artykułu

Konkurs rowerowy. Ograniczam emisyjność samochód rodziców zostaje w domu.

Regulamin konkursu rowerowego Ograniczam emisyjność samochód rodziców zostaje w domu w Gminie Rzepiennik Strzyżewski w ramach projektu: „Rower – ekologiczny środek transportu i zdrowy styl życia”

Cel i założenia ogólne

 1. Celem zadania jest popularyzacja transportu rowerowego dla zmniejszenia emisyjności spalin, hałasu i zanieczyszczenia, a także promocja zdrowia poprzez wdrażania stylu życia związanego z wysiłkiem fizycznym
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 3. Konkurs ma charakter otwarty i może w niej wziąć udział każdy uczeń klas V, VI, VII, VIII, który posiada Kartę rowerową. złoży formularz zgłoszeniowy oraz poprzez aplikację Strava zarejestruje się w Klubie Rowerowym Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski do korzystania z roweru jako ekologicznego środka transportu i ewidencja:
 • ilości dni w których uczeń przyjechał do szkoły na rowerze,
 • ilości przejechanych kilometrów na dystansie szkoła –dom.
 1. Kształtowanie kreatywnego podejścia do przyrody i ochrony środowiska.
 2. Organizatorami konkursu są Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu jest Koordynator Projektu: Grażyna Włodyka, tel. 515908349 email: grazyna.wlodyka@oee.rzepiennik.pl
 3. Przystąpienie do uczestnictwa w konkursie stanowić będzie jednocześnie akceptację przez uczestników jego warunków, określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 5. Konkurs rozpoczyna się dnia 04 maja 2023 r. i kończy się 22 czerwca 2023 r.

Zgłoszenie uczestnictwa

 1. W konkursie może wziąć udział uczeń szkoły podstawowej (klasy od V do VIII) z Gminy Rzepiennik Strzyżewski, który posiada Kartę rowerową, złoży formularz zgłoszeniowy oraz poprzez aplikację Strava zarejestruje się w Klubie Rowerowym Rzepiennik Strzyżewski.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Gminy.
 3. Rejestracji można dokonać na każdym etapie trwania konkursu poprzez stronę https://www.strava.com/
 4. Każdy uczestnik zobowiązuje się do pobrania na swoje urządzenie mobilne aplikacji Strava, założenia w niej nieodpłatnego konta oraz przynależność w ramach swojego profilu do Klubu Rowerowego Rzepiennik Strzyżewski w aplikacji Strava.
 5. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Szkoły do której się uczęszcza, a następnie do dnia 12 maja przekazać do Koordynatora Projektu .

Przebieg konkursu

 1. Kilometry pokonane przez uczestników rywalizacji będą zliczane za pomocą aplikacji mobilnej Strava dostępnej nieodpłatnie w sklepie Google Play dla urządzeń z systemem Android oraz w AppStore dla urządzeń z systemem IOS. Aplikacja ta będzie zliczać km przejechane wewnątrz Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie 4 maja 2023 r. do 22 czerwca 2023 r. Kilometry przejechane poza granicami gminy nie zostaną zaliczone do oficjalnego rankingu.
 2. Osoba, która uzyska największą liczbę kilometrów naliczonych w trakcie trwania konkursu oraz/lub uzyska największą ilość dni przyjazdu do szkoły na rowerze z terenu Gminy zostanie zwycięzcą konkurs.
 3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę, przewidziane są nagrody specjalne.
 4. Organizatorzy ww konkursu nie biorą odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z użytkowaniem lub nieprawidłowe działanie aplikacji Strava dostarczonej przez Strava Inc.
 5. Wszystkie wątpliwości i zapytania w związku z przebiegiem konkursu będzie można kierować do organizatora konkursu – Ośrodka Edukacji Ekologicznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 6. Organizatorzy ww konkursu zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu bez podawania przyczyn. Wszyscy uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani niezwłocznie poprzez informację zamieszczoną na stronie wydarzenia pod adresem www.rzepiennik.pl

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody

 1. Organizator powoła Komisję Konkursową, która wyłoni laureatów Konkursu.
 2. Organizator konkursu przeanalizuje rezultaty po zakończeniu rywalizacji i poinformuje wszystkich uczestników o wynikach 04 września 2023r.
 3. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski www.rzepiennik.pl
 4. Oficjalne rozdanie nagród odbędzie się we wrześniu 2023r.
 5. Organizator przyzna 3 nagrody, oraz nagrodę specjalną.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień

Zasady przyznawania nagród

 1. Konkurs wygrywa osoba, która uzyska najwięcej przejechanych kilometrów oraz/lub uzyskała największą ilość dni przyjazdu do szkoły na rowerze.
 2. Nagrody „Ograniczam emisyjność samochód rodziców zostaje w domu na rok 2023” zostaną przekazane w trakcie rowerowej uroczystości z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski we wrześniu 2023r.
 3. Prawo do podjęcia decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, prawo do interpretacji oraz zmiany zapisów Regulaminu posiada Organizator.
 4. W celu zapewnienia przebiegu konkursu: Ograniczam emisyjność samochód rodziców zostaje w domu na rok 2023 zgodnie z zasadami fair Play, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z ostatecznej klasyfikacji uczestników, których przejazdy wg niego (Organizatora) są fałszywe/nierealistyczne/wątpliwe.

Dane osobowe

 1. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z Przystąpieniem do udziału w Konkursie oraz wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu, oraz przekazania nagród.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej Ustawą).
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dziecka jest dobrowolnie wyrażona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi Organizatorowi udział w Konkursie w stosunku do dziecka, którego rodzic lub prawny opiekun nie wyraził zgody.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę w celu realizacji Konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Organizatora na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Przetwarzanie danych osobowych dzieci będzie ograniczało się do danych udostępnionych przez Uczestnika Konkursu i będzie obejmowało jego imię, nazwisko, szkoła do której uczęszcza uczestnik, adres zamieszkania, wizerunek.
 8. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie oraz przetwarzanie i opracowywanie wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe będą utrwalane na materiałach marketingowych publikowanych przez Organizatora zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej poprzez wywieszanie i publikowanie zdjęć z rozdania nagród na stronie www Gminy
 9. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi rodzic lub opiekun prawny dziecka, będącego uczestnikiem konkursu, może skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 11. Rodzic lub opiekun prawny dziecka, będącego uczestnikiem konkursu, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dziecka, narusza przepisy RODO.
 12. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres obowiązywania Konkursu na podstawie zgody (do czasu cofnięcia zgody),a w przypadku laureatów Konkursu przez okres 3 lat od daty wydania nagród.
 13. Szczegółowe prawa osoby jak i definicje poszczególnych terminów związanych z ochroną danych osobowych, określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Załączniki:

Skip to content