133547602_1344801455879100_3028238969164286561_n-2
Fot.-W
133485887_1344580122567900_4880903659823766885_n-2
_U7A2402
IMG_7274
_6D__043958a
2878-Rzepiennik-Biskupi-kosciol-p.w.Sw
IMG_6137
PlayPause
Przejdź do treści

RODO

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim. Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze,w szczególności mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, w imieniu którego działa Dyrektor GCK.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: dyrektor@gckrzepiennik.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, Rzepiennik Suchy 200, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim Katarzyna Gruszka, z którą może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: inspektor@cbi24.pl  oraz zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych Magdaleną Waligórą, z którą można kontaktować się po adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu: wykonania zadań statutowych Gminnego Centrum Kultury zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej t. j. Dz. U. 2017 poz. 862 i innych ustawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zawartych przez Gminne Centrum Kultury
umów i porozumień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 RODO). Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, porozumień oraz zgód. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Dane wizerunkowe zbierane są tylko w celach promocji wydarzeń kulturalnych, konkursów, festiwali, zajęć itp. i mogą być zamieszczane na stronie internetowej GCK Facebooku GCK, stronie internetowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz w prasie lokalnej, w tym w „Rzepienniku Wczoraj i Dziś”.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) Upoważnieni pracownicy GCK w ramach wykonywanych obowiązków służbowych;
b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów/porozumień zawartych z GCK przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą skutecznie zakwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.

PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich z wyjątkiem informacji zamieszczanych na stronie Facebook Gminnego Centrum Kultury . Administratorem tych danych jest Facebook i wszelkie informacje znajdą Państwo w ich klauzuli informacyjnej.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani/Pana.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Skip to content